PRIVACYREGLEMENT

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik  een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. U kunt een verzoek om vernietiging indienen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam,  uw adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• dat het een haptotherapeutisch  consult betreft
en  de kosten van het consult

KLACHTENPROCEDURE

Ik probeer zo zorgvuldig en transparant mogelijk te werken. In principe doe ik alles in overleg met u. Wanneer u niet tevreden bent hoor ik dat graag dat helpt mij zo goed mogelijk bij uw wensen aan te sluiten.

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u (gratis) hulp inschakelen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.  Meer informatie vindt u op de site van mijn beroepsvereniging de VVH   https://www.haptotherapeuten-vvh.nl/vvhpubliek/index.php/register-lijst/klachtenprocedure.html